Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Autor: smlegal

W obrocie gospodarczym, powszechnym zjawiskiem jest sytuacja w której spółka z o.o., z różnych przyczyn, nie jest już w stanie w dalszym ciągu prowadzić działalności, co powoduje, że jej wspólnicy decydują się na rozwiązanie spółki i otwarcie jej likwidacji. Proces likwidacji spółki z o.o. nie należy jednak do najłatwiejszych w związku z czym osoby powołane na likwidatorów spółki z o.o. stają przed licznymi wyzwaniami i trudnościami związanymi z przeprowadzeniem likwidacji.

W praktyce często spotyka się opinię, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za jej zobowiązania wobec osób trzecich odpowiada wyłącznie spółka. Stąd spółka z o.o. jest ukazywana jako jedna z najbezpieczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższy pogląd nie jest jednak do końca zgodny z istniejącym stanem prawnym bowiem w pewnych sytuacjach za zobowiązania spółki z o.o. odpowiadają osobiście także i członkowie jej zarządu.

Jako „Body leasing” można określić model współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, w którym jedna firma udostępnia swoich pracowników innej firmie. W tym modelu współpracy przede wszystkim istotne jest, że co do zasady powierza się do dyspozycji i pod kierownictwo danej firmy określoną liczbę specjalistów o konkretnych kompetencjach do pracy u innego przedsiębiorcy.

Pojęcie „sygnalisty” wprowadza za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, projekt polskiej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (aktualny projekt datowany jest na 14 października 2021 roku). Przez „sygnalistę” należy rozumieć osobę, która

Coraz więcej firm umieszcza na terenie zakładu pracy kamery po to by monitorować osoby zatrudnione czy klientów odwiedzających firmę. Chociaż monitoring wizyjny jest stosowany przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, to jednak wielokrotnie zdarza się, iż pracodawca nie dopełnił wszystkich formalności umożliwiających korzystanie z kamer w sposób zgodny z prawem.