Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

Czy podczas czynności notarialnej w przedmiocie nabycia nieruchomości konieczna jest obecność pełnomocnika?

Przed czynnością notarialną w przedmiocie nabycia nieruchomości, przede wszystkim z uwagi na wartość takich transakcji, czasem również długoletnie zobowiązania w stosunku do banku, wskazane jest uzyskanie porady prawnej. Sama porada prawna winna w szczególności obejmować informację co do konsekwencji planowanej czynności, weryfikację dokumentów dotyczących samej nieruchomości i analizę treści projektu aktu notarialnego, który będzie podpisywany przez strony.

Jednakże zdarza się czasem, że nawet po ustaleniu przez strony ostatecznej treści aktu, podczas odczytywania aktu przez notariusza w trakcie czynności notarialnej wprowadzane są jeszcze zmiany do jego treści, zarówno nieznaczące, kosmetyczne, jak i znaczące dla treści aktu, wprowadzające istotne zmiany, niekoniecznie korzystne dla obu stron transakcji. Niektóre wprowadzone zmiany mogą sprawiać mylne wrażenie nieistotnych, ale tak naprawdę będą drastycznie zmieniać treść czynności, powodując istotne ryzyko np. po stronie nabywców.

Co prawda, notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Zgodnie z ustawą o notariacie, notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, a przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Oczywiście notariusz jest zobowiązany dopełnić należytej staranności podczas przeprowadzanej czynności, ale notariusz nie reprezentuje stron, nie zna ustaleń pomiędzy stronami, zatem nie zawsze będzie mógł pomóc.

Jedynie obecność pełnomocnika gwarantuje klientowi wyjaśnienie istotny, czy też konsekwencji wprowadzanych zamian do treści aktu.

Nawet jeśli mamy ostateczną treść aktu, do którego podczas czynności nie wprowadzane są zmiany i notariusza, który ma działać w interesie stron, to czy obecność pełnomocnika jest konieczna? Co może pójść nie tak?

Niestety, czasem może się zdarzyć, że pomimo obecności notariusza, czynność może przynieść inny skutek niż planowano, w konsekwencji czego sytuacja będzie wymagała konieczności poniesienia przez nabywców dodatkowych, wysokich kosztów i wszczęcia postępowań sądowych, aby osiągnąć założenia zaplanowanej czynności nabycia nieruchomości. 

Obecność pełnomocnika co do zasady zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.