Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

i

Spółka komandytowo-akcyjna coraz bardziej popularna

Zmiany wprowadzone przez tzw. Polski Ład spowodowały wzrost zainteresowania spółką komandytowo-akcyjną.

Niestety część osób podejmując decyzję o założeniu spółki komandytowo-akcyjnej lub przekształceniu swojej dotychczasowej działalności w spółkę komandytowo-akcyjną ulega „dobrym radom”, bez wcześniejszego poznania specyfiki tej spółki i dokonania analizy „atrakcyjności” tego rozwiązania dla konkretnej działalności.

Zatem czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjną jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Odpowiedzialność majątkowa akcjonariuszy za zobowiązania spółki ogranicza się wyłącznie do wysokości wyłożonego kapitału i nie obejmuje ich majątku osobistego.

Akcjonariusze co do zasady nie zajmują się sprawami spółki, a także nie mogą jej reprezentować, chyba że mają ważne umocowanie zezwalające na działanie w roli pełnomocnika.

Wydaje się, że podstawowe wady spółki komandytowo-akcyjnej związane są z kosztami prowadzenia działalności w takiej formie. Już sam kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej musi wynosić co najmniej 50.000 zł, co jednak przy przekształceniu nie wydaje się kwotą zbyt wysoką.

Spółka jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami, ale większą ilością obowiązków i formalności. Istotne jest również, że uchwały walnego zgromadzenia muszą być zawierane w formie notarialnej, co również generuje dodatkowy koszt po stronie spółki.

Jeśli chodzi o korzyści z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej należy przede wszystkim wymienić możliwość nabywania przez spółkę kapitału na drodze emisji akcji, co zwiększa możliwość rozwoju spółki bez konieczności inwestowania własnego kapitału przez jej wspólników.

Aktualnie prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej wydaje się być również korzystne pod względem obciążeń składowo-podatkowych, jednakże przepisy te mogą zawsze zostać zmienione na niekorzyść spółki i jej wspólników.

Czy w każdym przypadku spółka komandytowo-akcyjna jest najlepszym rozwiązaniem? Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie uprzedniej kompleksowej opinii prawno-podatkowej, czy spółka komandytowo-akcyjna w danej sytuacji jest najlepszą formą prowadzenia działalności gospodarczej.