Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

y

Body leasing – co to jest?

Jako „Body leasing” można określić model współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, w którym jedna firma udostępnia swoich pracowników innej firmie.

W tym modelu współpracy przede wszystkim istotne jest, że co do zasady powierza się do dyspozycji i pod kierownictwo danej firmy określoną liczbę specjalistów o konkretnych kompetencjach do pracy u innego przedsiębiorcy.

Jest to sposób na pozyskanie specjalisty, czasem z bardzo wąskiej dziedziny, w szybkim tempie, bo z pominięciem samodzielnie organizowanego procesu rekrutacyjnego, z którym współpraca może potrwać krócej bądź dłużej – w zależności od potrzeb, co do zasady bez skomplikowanych i sformalizowanych czynności związanych z zakończeniem współpracy.

Najczęściej z „Body leasingiem” mamy do czynienia w branży IT, ale nie jest to jedyna branża, w której taki model współpracy może funkcjonować. Na określenie tego rodzaju współpracy używa się również pojęcia „leasingu pracowniczego”, czy „outsourcingu specjalistów”.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy „Body leasingu”?

Przede wszystkim sposób uregulowania poszczególnych warunków umowy uzależniony jest od relacji (stosunku prawnego) łączącego firmę udostępniającego pracownika z tym pracownikiem. Inne postanowienia znajdą się bowiem w umowie „Body leasingu”, w drodze której zostanie udostępniony pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace, a inne w umowie, w drodze której zostanie udostępniona osoba współpracująca na innej podstawie prawnej, np. w oparciu o umowę cywilnoprawną lub kontakt B2B.

Jako najistotniejsze postanowienia umowy „Body leasingu” należałoby uznać uregulowanie zakresu odpowiedzialności stron umowy oraz dotyczące majątkowych praw autorskich do stworzonych przez udostępnionego pracownika w toku obowiązywania umowy utworów.

Do takiej umowy w szczególności będą mogły mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również Kodeksu pracy.

Od tego czy prawidłowo sporządzimy umowę będzie zależało m.in. czy na podstawie umowy nabędziemy majątkowe prawa autorskie do utworów stworzonych przez udostępnionego nam pracownika.

Zatem tak ważne jest przed podpisaniem umowy „Body leasingu” skonsultowanie projektu umowy ze specjalistą.