Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

i

Zawieszenie przez Sąd spłacania rat wynikających z umowy frankowej

W toczących się obecnie licznych sprawach sądowych przeciwko bankom, dotyczących podważenia zgodności z przepisami prawa umów kredytowych we frankach szwajcarskich, kredytobiorcy co raz częściej decydują się na wystąpienie do Sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu i zakazanie bankowi wypowiedzenia umowy kredytowej. Wniosek taki może zostać złożony nie tylko w pozwie ale również i w trakcie trwania postępowania sądowego.

Z praktyki Kancelarii wynika jednak, że Sądy zazwyczaj stają po stronie banków i oddalają tego typu żądania kredytobiorców.

Powyższe rozstrzygnięcia Sądów podyktowane są przede wszystkim tym, że do uwzględnienia wniosku niezbędne jest aby kredytobiorca powołał się na trudną sytuację finansową pozwanego banku, która prowadzi do uznania, że w przypadku wygrania przez kredytobiorcę sprawy prawdopodobne jest, iż kredytobiorca nie odzyska zwrotu zapłaconych pieniędzy.

Uzasadniając swoje negatywne rozstrzygnięcia Sądy, zaś często podkreślają, iż kredytobiorca nie uprawdopodobnił istnienia wskazanych wyżej okoliczności.

Z tego powodu niezmiernie ważne jest aby jeszcze przed złożeniem wniosku o zabezpieczenie odpowiednio przeanalizować powszechnie dostępne dokumenty finansowe banku, w tym np. sprawozdania finansowe. Ponadto na udzielenie zabezpieczenia mogą mieć wpływ także i inne okoliczności zaistniałe w sprawie (np. rodzaj dochodzonych przez kredytobiorcę roszczeń).

Tym samym we wniosku o zabezpieczenie należy przytoczyć takie argumenty oraz dowody, które wskazują na spełnienie się przesłanek ustawowych do jego udzielenia.

Jeśli, zaś Sąd postanowi nie udzielić zabezpieczenia, to i tak nie zamyka to jeszcze kredytobiorcy drogi do jego uzyskania. Niekorzystne rozstrzygnięcie Sądu można bowiem zaskarżyć zażaleniem, przez co istnieje szansa, że Sąd rozpoznający środek odwoławczy orzeknie odmiennie aniżeli Sąd I instancji.

Należy jednak pamiętać, że zażalenie, podobnie jak wniosek o zabezpieczenie, musi spełniać określone wymogi formalne regulowane przez przepisy postępowania cywilnego. Stąd najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy może być skorzystanie z pomocy profesjonalisty przy sporządzaniu wspomnianych pism procesowych.