Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

t

Portal Rejestrów Sądowych – składanie elektronicznych wniosków do KRS

Od 01 lipca 2021 roku wszystkie podmioty wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mogą złożyć wniosek o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowych (PRS).

Mimo, że PRS miał przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia postępowań w sprawie o wpis do KRS, to jednak wielokrotnie, wnioski składane w tym trybie obarczone są brakami skutkującymi przesyłaniem przez Sądy wezwań do ich uzupełnienia czy nawet wydawaniem zarządzeń o zwrocie.

W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien więc zaznaczyć właściwe pola w PRS, odnoszące się do zmian które mają podlegać wpisowi do KRS – jakakolwiek pomyłka w tym zakresie może skutkować wezwaniem przez Sąd do uzupełnienia braków, a nawet zwrotem wniosku.

Następnie do wniosku powinny zostać dołączone, we właściwej formie, stosowne dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

Jeśli dokumenty sporządzone są w postaci elektronicznej to wystarczy, że będą one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy czym w przypadku aktów notarialnych wystarczy, że we wniosku podamy numer CREWAN (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych).

Jeśli jednak dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, wówczas do wniosku powinno załączyć się albo ich odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza bądź przez profesjonalnego pełnomocnika (np. radcę prawnego). Można też złożyć ich elektroniczną kopię (np. zwykłe skany), lecz w tym przypadku – o czym często się nie pamięta – w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku, należy dodatkowo przesłać do Sądu Rejestrowego oryginał takiego dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo.

Wadliwy rodzaj lub forma złożonych dokumentów, również może spowodować wezwanie przez Sąd do uzupełnienia braków, czy dokonanie zwrotu wniosku.

Powyższe pokazuje zatem, że nowa elektroniczna forma postępowania w sprawie o wpis do KRS jest nadal tak samo restrykcyjna, jak ta która miała miejsce przed utworzeniem PRS. Wobec tego w celu uniknięcia ponoszenia negatywnych konsekwencji popełnionych błędów, uzasadnione może się okazać zasięgnięcie profesjonalnej pomocy prawnej przy składaniu wniosku do KRS oraz weryfikacji dołączanych do niego dokumentów.