Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

Podział nieruchomości nie zawsze zgodny z planem właściciela

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Podział może być w szczególności dokonany na wniosek właściciela nieruchomości. Może się jednak okazać, że pomimo naszego wniosku co do sposobu podziału nieruchomości nie wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami.

Taka sytuacja będzie miała miejsce, kiedy część należącej do nas nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest położona na terenie przeznaczonym pod drogę np. gminną. Okoliczność ta powoduje, że organ wydając decyzję zatwierdzającą wskazany we wniosku sposób podziału geodezyjnego nieruchomości stwierdzi, że powstała w wyniku podziału działka przeznaczona pod drogę, z mocy prawa przejdzie na własność np. gminy. Organ nie może zadecydować inaczej i działka przeznaczona pod drogę „automatycznie” przestanie być własnością dotychczasowego właściciela, któremu w takiej sytuacji będzie przysługiwało odszkodowanie – w tym przypadku od gminy.

Wysokość odszkodowania co prawda ustala się w drodze negocjacji (rokowań), ale widełki proponowanych przez gminy stawek odszkodowania (zł/m2) nie są wysokie, gdyż szacowane są w oparciu o operaty szacunkowe wyceny nieruchomości tzw. drogowych, które są nieruchomościami zdecydowanie niżej wycenianymi niż inne nieruchomości. Czas złożenia wniosku o podział nieruchomości i prowadzenie negocjacji w sprawie wysokości stawki odszkodowania jest przy tym istotny, otóż im bliżej terminu, w którym dana inwestycja drogowa musi zostać zrealizowana przez gminę, tym gmina jest skłonna zapłacić wyższe odszkodowania.

Może się zatem okazać, że poniesiemy koszty podziału nieruchomości i zostanie nam zaproponowana bardzo niska stawka odszkodowania. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak skierować wniosek o ustalenie wysokości i wypłatę odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod drogę według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, które to odszkodowanie co do zasady zostanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego nieruchomości drogowej sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Jeśli nie zgadzamy się z wyceną nieruchomości przedstawioną przez rzeczoznawcę – należy ją kwestionować na każdym etapie postępowania poprzez zgłaszanie argumentów i dowodów na potwierdzenie wyższej wartości nieruchomości, a tym samym dla ustalenia wyższego odszkodowania za utraconą nieruchomość.

Argumenty i dowody są tutaj istotne, gdyż od nich zależy wysokość przyznanego odszkodowania, zatem konsultacja w tym zakresie ze specjalistą może okazać się kluczowa.