deutsch | english | francais +kontakt

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") przekazujemy Państwu następujące informacje, dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

§1

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest spłka Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni sp. k. siedzibą w Warszawie ("Spółką"), 01-618, przy ul. Tucholskiej 11 lok. 50, NIP 5262662035, REGON 015270593, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 137168.

§2

Uzyskanie informacji o o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach Związanych Z Ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@smlegal.pl lub pocztą tradycyjną na adres Spółki.

§3

Kategorie przetwarzanych danych

 1. Administrator może, w zależności od konkretnego przypadku przetwarzać dane osobowe w postaci:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail
  3. numeru telefonu,
  4. numeru Pesel,
  5. adresu zameldowania,
  6. adresu korespondencyjnego,
  7. serii i numeru dowodu osobistego/paszportu
  8. numeru rachunku bankowego
  9. innych dane niezbędnych do wykonania konkretnej umowy, wśród których mogą znależć się dane określone w art. 9 i 10 RODO, w szczególności dane dotyczące toczących się postępowań sądowych i administracyjnych

§4

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a
Rozpatrywanie skarg i reklamacji Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
Prowadzenie rekrutacji - na podstawie zgody osoby udzielającej danych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Przechowywanie dokumentacji osobowej pracownika Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Archiwizowanie komunikacji z Administratorem Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Zachowanie zasady rozliczalności
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych dla celów księgowych i podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§5

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

 1. podwykonawcom usług - podmiotom z których korzystamy przy realizacji umowy;
 2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne, księgowe, pracownicy i wspłpracownicy) Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

§6

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.

§7

 1. Administrator przetwarza dane do zakończenia okresu trwania umowy lub do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby przekazującej dane przetwarzane są do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji osobowej pracownika przechowywane są, zgodnie z art. 16b ust 2 pkt. 6 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506) przechowywane są przez cały okres zatrudnienia oraz przez 50 lat licząc od dnia zakończenia pracy.
 4. Dane przetwarzane tytułem zachowania zasady rozliczalności przechowywane są przez okres trzech lat od momentu wejścia Administratora w ich posiadanie.
 5. Dokumentacji księgową (która może zawierać dane osobowe) przechowuje się, zgodnie z art. 74 Ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395) przez następujące okresy (obliczane, jeśli nie postanowiono inaczej, od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą):
  1. zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe - trwale;
  2. księgi rachunkowe - 5 lat,
  3. karty wynagrodzeń pracowników bądĹş ich odpowiedniki - przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat,
  4. dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej - do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną,
  5. dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
  6. dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności,
  7. dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji - 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
  8. dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat,
  9. pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z Ustawy o rachunkowości - 5 lat.
 6. Dokumentację podatkową (która może zawierać dane osobowe) przechowuje się zgodnie z terminami określonymi w odpowiednimi przepisami prawa, w tym:
  1. wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie oraz otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie - od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 112a Ustawy o podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221),
  2. dokumenty związane z poborem podatku przez Administratora działającego w roli płatnika - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika (art. 32§1 Ordynacji podatkowej - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800).

§8

Prawa osoby, której dotyczą dane

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  1. prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
  2. prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegłach przetwarzania udzielając informacji w zakresie określonym obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych.
 3. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy, narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W odpowiedzi na żądanie otrzymane od osoby, której dane dotyczą Administrator udziela bez zbędnej zwłoki - nie póĹşniej jednak niż w terminie 1 miesiąca - informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.
 5. W przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze lub dużej liczby żądań termin na rozpoznanie żądania administrator może wydłużyć maksymalnie o dodatkowe 2 miesiące. W takim przypadku administrator zobligowany jest do poinformowania o przyczynach i okresie na wydłużenia rozpoznania żądania.

§9

Realizacja prawa do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

§10

Przenoszenie danych

Administrator realizuje prawo do przenoszenia danych. Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą, wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym dotyczące jej dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, przetwarzane w wyniku udzielenia zgody przez osobę lub w celu zawarcia lub wykonania umowy.

§11

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.

 

 

 

(c) 2006 Sobolewska i Wspólnicy